Kas yra viešoji įstaiga?

Viešoji įstaiga − tai pagal LR Viešųjų įstaigų ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga gauto pelno negali skirstyti steigėjams, nariams, dalininkams (savininkui).

Viešosios įstaigos steigėjais gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį, arba asmuo, sudaręs steigimo aktą. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys.

Pastarojoje įstaigoje turi būti vykdoma buhalterinė apskaita, teikiama finansinė-buhalterinė ir statistinė informacija valstybės institucijoms ir mokami mokesčiai įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatuose numatytai veiklai vykdyti viešoji įstaiga gali:

 • turėti sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;
 • pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir Viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka;
 • sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
 • teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
 • teikti bei gauti paramą;
 • steigti filialus ir atstovybes;
 • reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones;
 • naudoti lėšas įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti;
 • skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti;
 • užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais, studentais ir moksleiviais;
 • stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje.

Viešajai įstaigai neleidžiama:

 • gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta viešosios įstaigos įstatuose;
 • neatlygintinai perduoti viešosios įstaigos turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį viešosios įstaigos dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui, išskyrus šio Įstatymo 17 straipsnio 9 dalyje numatytą atvejį;
 • skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens;
 • užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

Buhalterinės paslaugos